Zum Hauptinhalt springen Skip to page footer

Nois

wos se be ins a so tuat

Danke an enk Oi

Schea wos. Ins hots gfoin. Mia hoffn enk a. Mia mecht amoi danke an enk oi sogn fe den bearign Zuaspruch und dass ma so vü Bsuacha hom begriassn derfn.

Vaschiawung von 22. auf 29.11.

Die Aufführung van Mittwoch, an 22.11. weascht um oa Woch auf Mittwoch an 29.11.23 um 8e tschnochts vaschom. De Koschtn götn natürlech no.

Generalprob am Mittwoch

Ois guat gonga - mia hom a guads Gfü fen Freitog - es is schu fast ausvakaft und mia gfrein ins

Boah - schu 500 Reservierunga

Etz, Mitte Oktoba homa schua so vü Reservierunga, mia hom a groaße Freid, dass vü Leit wieda insa Spüarei sechn wön.

Koschtn bschtön geht wieda

Ma ku etz fe de noin Spüzeiten Koschtn reservian. Des Onlineportal is wieda offn.
Zan Koschtn reservian

Noie Termine festgleg

Etz sen de noin Spütermine festgleg. Mia gfrein ins etz echt auf de Aufführunga. Easchte Aufführung is am 10. Novemba

Mia meassn vaschüam

Monchmoi passiascht a traurigs im Lem, aus so an Foi meassma insare Aufführunga a bissl vaschüam.

De noatwendig Hüf

Fe a Theaterstickä sen nit nua de Schauspüa wichtig, genauso noatwendig sen a Leit wos Regie mochn und Text eisogn, wenns amoi häng

De Prom fongan u

Voia Freid geama des noie Stickä u. Jeda leant sein text und de easchtn Prom auf da Bühne sen oafach bearig.

Toifest Umzug

Gonz klor - ben Toifest Umzug a da Niederau sen mia oiwei dabei